Fundacja – Akademia Iwony Kalaman

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacji Akademia Iwony Kalaman

z siedzibą ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa

w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Akademia Iwony Kalaman z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa.

 

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z administratorem danych:

 • pod adresem: ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa,
 • telefonicznie: 502 575 818,
 • za pomocą poczty elektronicznej: fundacjaakademiaik@gmail.com

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji celów statutowych Fundacji,
 • obsługi zawartych umów,
 • organizacji imprez i konkursów,
 • realizacji projektów, w których uczestniczy Fundacja w ramach swoich działań statutowych.

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:

 • zgoda na przetwarzanie danych,
 • realizacja umowy,
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych,
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze,
 • ochrona Pani / Pana żywotnych interesów.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • do czasu wypełnienia celu przetwarzania,
 • do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń,
 • zgodnie z udzieloną zgodą,
 • do czasu cofnięcia zgody.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom świadczącym nam usługi księgowe,
 • podmiotom świadczącym nam usługi IT,
 • podmiotom świadczącym nam usługi bankowe,
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom współpracującym (zgodnie z udzieloną zgodą),
 • na życzenie, podmiotom wskazanym przez osobę, której dane dotyczą.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługują Pani / Panu następujące prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla Fundacji do realizacji celów statutowych.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest wymogiem ustaw takich jak:

 • Kodeks pracy,
 • Ustawa o rachunkowości,
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.