Fundacja – Akademia Iwony Kalaman

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Fundacji Akademia Iwony Kalaman

z siedzibą ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa

Fundacja Akademia Iwony Kalaman z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.fundacjaaik.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 20.03.2024r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Lista niezgodności i ułatwień została zamieszczona poniżej.

 

UŁATWIENIA I KOMPATYBILNOŚĆ

 • Pełna obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.
 • Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Strona została zaprojektowania w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Brak tekstu alternatywnego dla elementów graficznych.
 • Nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają alternatywę tekstową.
 • Na stronie występują obszary zbyt niskiego kontrastu.
 • Brak możliwości dostosowania czasu.
 • Brak możliwości wstrzymywania (pauza), zatrzymywania, ukrywania.
 • Brak możliwości anulowania kliknięcia.
 • Strona jest opracowana w jednym języku (polski).
 • Brak mapy strony.

 

Część danych publikowanych, na stronie Fundacji pochodzi od podmiotów zewnętrznych, dlatego też zapewnienie dostępności tychże dokumentów nie leży w zakresie odpowiedzialności Fundacji.

 

WYŁĄCZENIA

 • Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklaracja została sporządzona w dniu 19.12.2023r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację Akademia Iwony Kalaman.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Fundacja Akademia Iwony Kalaman
 • E-mail: fundacjaakademiaik@gmail.com
 • Telefon: 502 575 818

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji Akademia Iwony Kalaman
 • Adres: Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa
 • E-mail: fundacjaakademiaik@gmail.com
 • Telefon: 502 575 818

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Biuro Fundacji znajduje się na parterze domu jednorodzinnego.
 • Parkowanie pojazdów jest możliwe na ulicy bezpośrednio przy nieruchomości. Brak miejsc wydzielonych dla osób z niepełnosprawnością.
 • Po lewej stronie wejścia na posesję znajduje się oznakowany przycisk domofonu.
 • Furtka na teren posesji nie otwiera się automatycznie, otwiera się do wewnątrz na prawą stronę.
 • Wejście na teren posesji znajduje się na poziomie chodnika.
 • Do budynku można wejść:
  • przez drzwi główne wejściowe – ok. 5m od wejścia na posesję, drzwi otwierają się do środka na prawą stronę, lub
  • przez bramę garażową – ok. 2m od wejścia na posesję.
 • Ciągi komunikacyjne w budynku zapewniają dostęp do biura dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 • W Fundacji nie ma dostępnego tłumacza migowego.